TOIMUNUD PROJEKTID


DON’T BULLY ME, DON´T DISCRIMINATE AGAINST ME, I AM WHO I AM, INCLUDE ME!
ERASMUS+ PROJEKT 2019-2021


MY FUTURE IN EUROPE
ERASMUS+ PROJEKT 2019-2021


WAR IN FILMS – DIFFERENT ATTITUDES AND PERSPECTIVES
ERASMUS+ PROJEKT 2019–2021


YOUNG ENTREPRENEURS – LEARNING BY EXPERIENCE
ERASMUS+ PROJEKT 2017–2019


INTEGRATION OF NEW TECHNOLOGIES INTO CLASSROOM
ERASMUS+ PROJEKT 2017–2019


OUR INTANGIBLE HERITAGE, A VALUE FOR THE FUTURE
ERASMUS+ PROJEKT 2018–2020


G.A. STEM – Enhancing STEM skills through arts and mini-games
ERASMUS+ PROJEKT 2018–2020


Co-create Peace and Sustainable Future
ERASMUS+ PROJEKT 2019–2020


NEW FORMS OF ACTIVISM
ERASMUS+ PROJEKT 2018-2020


AUGMENTED REALITY – A USEFUL TOOL IN TEACHING. KA1
ERASMUS+ PROJEKT 2019-2020


Tamsalu Gümnaasiumi meeskonnatundega koolimeeskond

Projekti üldeesmärk:

Projekti lõpuks on Tamsalu Gümnaasiumis hea meeskonnatunnetusega ja koostööks motiveeritud meeskond, kelle ühise õppimise ja koostöö põhimõtted ning kohaliku kogukonnaga kooskõlastatud väärtused on kirjeldatud ning kajastatud arengukavas perioodiks 2018-2020.

Alaeemärgid projekti üldeesmärgi saavutamiseks:

1.            uuenenud koolimeeskonnas on tekkinud meeskonnatunne ning eeldused koostööks;

2.            kohaliku kogukonna teadlikkus haridusvaldkonna suundumustest on kasvanud;

3.            koostöös kohaliku kogukonna esindajatega (lastevanematega) on kokku lepitud kooli ühistes väärtustes;

4.            koolimeeskonna ühise õppimise ja koostöö põhimõtted ning ühised väärtused kohaliku kogukonnaga on kirjeldatud ja lisatud arengukavasse 2018-2020.

Projekti maksumus  4440 EUR.

Loe projektikäigu kohta siit

Rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond  SA Innove koordineerimisel.


 

Kogukonna kaasamine õppekava arendamisse ja rakendamisse
jaanuar – oktoober 2017

Käesoleva projekti tegevuste eesmärgiks on luua eesmärgistatud ning jätkusuutlikud koostöösidemed Tamsalu valla ettevõtetega, et kaasata neid uuendama õpikäsitust põhikooli õppekava kunstiainete ning tehnoloogia ainevaldkondades ja  gümnaasiumi õppekava ja karjääriõpetuse valdkondades. Projekti tulemusel luuakse toetavaid koostöövorme  piirkondlike ettevõtetega, et tuua õppekavas käsitletav eluliselt õpilastele lähemale ning koostöö läbi suurendada kohalike ettevõtete võimalusi mõjutada õpilaste karjäärivalikuid, mis kaudselt mõjutab kogu piirkonna jätkusuutlikku arengut
Kavandatavate tegevuste kohta loe siit: Kogukonna kaasamise projekt

Kuidas kulges projekt esimesel õppeaastal, on võimalik lugeda siit.
Pildid Oruveskis käigust on üleval gümnaasiumi kodulehekülje galeriis.

Projekti rahastab SA Innove

 

 

 

 


Haridusliku lõimumise projekt koostöös Kallaste Kooliga

Projekti eesmärgid:kallastekoollogo1
1.1. väärtustada etnilist ja keelelist mitmekesisust Eestis;
1.2 toetada Eesti Elukestva Õppe Strateegia üldharidusprogrammi Meetme 2 (võrdsete võimaluste tagamine ja väljalangevuse vähendamine üldhariduses) tegevuse 2.2. elluviimist (eesti keelest erineva emakeelega ja eesti keelest erineva õppekeelega õppijatele võimaluste tagamine eesti keele omandamiseks iseseisva keelekasutaja tasemel);
1.3. luua tingimused üldhariduskoolide vahelisele koostööle eesmärgiga kinnistada eesti keel suhtluskeelena Eestis elavate erinevatest rahvustest noorte vahel.


CHOOSE YOUR FUTURE 10806257_1597046070529903_5331492993267176289_n
Erasmus+ projekt Choose Your Future (2014-2016) keskendus koolide koostööl ja heade kogemuste vahetamisel. Osalejateks olid 12. klassi õpilased.

Projekt haaras laialdast teemavalikut, mis oli seotud tööturu ja karjäärivalikuga: karjäärinõustamine, ettevõtlusharidus, õiged valikud hariduse jätkamiseks jne. Projkti eesmärgiks oli arendada õpilaste ettevõtlusoskusi, suutlikkust teadvustada ja hinnata oma võimeid ja isiksuse omadus, avardada silmaringi erinevate elukutsete spetsiifikast ning võimalustest Euroopa tööturul, arendada 21. sajandi oskusi (kriitiline mõtlemine, probleemilahendus, uuurimistöö oskusd, loomingulisus, enesedistsipliin, IKT oskused, ettevõtlikkus, planeerimine, kohanemisvõime jne). Projekti töökeeleks oli inglise keel.

Osales 7 kooli:
– Angel Karaliychev Secondary school (Bulgaaria) – koordinaator,
– Dalum Academy of Agricultural Business (Taani,
– Ogres Tehnikums (Läti),
– Tamsalu Gymnasium (Eesti),
– Gimnazjum Nr5 im. Arkadego Fiedlera (Poola),
– AHMET SARI ANADOLU LISESI (Türgi)
– Liceul Teoretic “MIRCEA ELIADE” Lupeni (Rumeenia).

Viidi läbi 7 projektikohtumist. Projekti lõpptulemuseks oli eõppematerjal
abiks nii õpetajatele kui ka õpilastele karjääriõpetuses.

Teemadeks:
– IKT vahendid eportfoolio loomiseks.
– Eneseteadvuse arendamine.
– Elustiil – toidu, tervise ja õppimise vaheliste suhete mõistmine.
– Marketingi ja reklaaminduse põhialused..
– IKT vahendid ja kunst reklaaminduses.

Õpilased tegelesid erinevate tegevustega projektikohtumiste vahelisel perioodil.

Näiteks:
– perekonna sugupuu ja ernevad elukutsed
– 5 kõige levinumat elukutset
– töövarjuks olemine
– lähikümnendil kaduvad elukutsed
– essee ja kollaaž „ Minu unistuste elukutse“ (ilmus raamatuna)
– video oma kodukoha elukutsetest ja intervjuud erinevate elukutsete esindajatega
– konverents õpetajate-vilistlastega
– heategevuslaadad jne


EUROOPA PARLAMENDI SIMULATSIOONIMÄNGepib-logo-ainuoige

2015/2016 õppeaasta

2016/2017 õppeaasta

 • 12. oktoober 2016-11-17
  Osales 33 gümnasisti
  Projekti teostaja Civitta Eesti AS koostöös Euroopa Parlamendi Infobürooga Eestis
  Täpsemalt aadressil http://civitta.epsim.eu/communication/mang-nr-1-tamsalu-gumnaasium/
  10. klass osales konkursil, kus tuli teha fotokollaaž Euroopa Liidu tulevikust ja võitis
  reisi Euroscola päevale Euroopa Parlamendis Strasbourgis.


PROJEKT” Ei killerkotile! ” 2015/2016

Projekti eesmärgiks oli vähendada kilekottide ehk „killerkottide“ tarbimist ja tõsta inimeste teadlikkust kilekottide kahjulikkusest keskkonnale ja innustada inimesi kasutama riidest või võrgust kotte.
Osa võttis 3. b klass terves koosseisus. Tulemuseks oli võit põhikooliealiste õpilaste vanuseastmes.
Auhinnaks Tallinna Teletorni külastus ning haridusprogrammist “TV-aken maailma” osavõtt.
51310471_d7e0640bf5b


“Küünlaümbriste jaht” ja “Patareijaht” 2015/2016
Algklasside õpilased kogusid põlenud teeküünalde metallist ümbriseid ja kasutatud patareisid keskkonnakuu raames.


PROJEKT „Tere, Kevad 2016“sun-clip-art-sun-clipart-md
Stuudio Viridis ja Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolt korraldatud projektis „Tere, Kevad 2016“ osales 4.a klass. Projekt käsitles kevadvaatluste läbiviimisi ja sellega seonduvaid lisategevusi – kevadekuulutajate tundmaõppimine, otsimine, enesetutvustuste kirjutamine, viktoriini küsimuste saatmine ja muud tegevused, mis hõlmasid joonistamist, pildistamist ja kevadest luuletamist.


PROJEKT „Targalt Internetis“
Projekti „Targalt Internetis“ raames osales 2015/16. õ-a robootikaring.


LTT ja Tamsalu valla noored

2017-2020

Projekti “LTT ja Tamsalu valla noored” üldeesmärk on loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna populariseerimine Tamsalu valla noorte seas, mille tulemusel on tõusnud teadlikkus LTT valdkonnast ning kasvanud huvi insenerikarjääri vastu. Lähemalt projektist saad lugeda siit ning lõppkokkuvõtet siit siit (Tapa valla ajaleht, lk 9).

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond SA Archimedese koordineerimisel.