ÕPPEKAVA

Tamsalu Gümnaasiumi põhikooli õppekava
Tamsalu Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava

Vaata lisaks:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv
Gümnaasiumi riiklik õppekava: https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021
Põhikooli riiklik õppekava: https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020