Tamsalu Gümnaasium on liitunud algatusega „Alustavat õpetajat toetav kool”

Liitudes algatusega „Alustavat õpetajat toetav kool”, võtab koolipere ühise vastutuse tegutseda selle nimel, et alustav õpetaja saaks oma arengule piisavalt tuge. Põhimõtete järgimine aitab luua soosiva keskkonna uude ametisse sisseelamiseks. Alustaval õpetajal on omakorda vastutus anda endast parim, pühendudes õpetajatöö tundmaõppimisele ning olles sõbralik, avatud ja initsiatiivikas.

Algatuse kohta loe lähemalt SIIT.


Tamsalu Gümnaasium on liitunud programmiga “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool”

“Kiusamisest vabaks!” ennetava metoodika loob lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestava ja kaasava suhte. Metoodika kasutamisel areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur – lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt ja austavalt. Nad hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Metoodika toetub järgnevatele põhiväärtustele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus.

Lisainfo programmi kohta leiad SIIT.


 Tamsalu Gümnaasium on liitunud haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“


Haridusprogramm „Ettevõtlik kool” on on ellu kutsutud 2006. aastal Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Ettevõtlik kool“ on haridusprogramm, mis on loodud koolidele ja lasteaedadele. Noorte ettevõtlikkust on kõige tulemuslikum kujundada keskkonnas, kus nad veedavad suurema osa oma ajast. Oluline on, et inimesed, kes noortes seda hoiakut kujundavad, oleksid ka ise ettevõtlikud. Mainimata ei saa ka jätta kohaliku kogukonna toetuse ja panuse vajalikkust, et muuta õppeprotsessi huvitavamaks ja elulisemaks. Programmi eesmärk on aidata õppeasutusel tervikuna muutuda ettevõtlikumaks, kaasates selleks erinevaid partnereid ja huvigruppe.

Alates 2016. aastast rakendatakse programmi „Ettevõtlik kool“ meetme “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” raames. Ettevõtliku kooli programmi koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Meedet rakendavad Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Innove.

Lääne-Viru maakonnas koordineerib Ettevõtliku kooli tegevusi SA Lääne-Viru Arenduskeskus.

Rohkem teavet programmi kohta on võimalik lugeda Ettevõtliku kooli kodulehelt.

 


Tamsalu Gümnaasium kui mittetulundusühingu noorteühingu „TORE“ liige

TORE ehk Tugiõpilaste Oma Ring Eestis

TORE ringis osalemine on suurepärane võimalus areneda, suhelda, õppida, toetada, tutvuda uute inimestega ning palju muud ja huvitavat!
TOREsse kuuluvad noored, kes levitavad sõbralikku mõtteviisi!

TORE seltskonna kohtumine toimub iganädalaselt mängupesas, 2019/2020. õppeaastal neljapäeviti kell 15.00.

Ringijuhendajad Sirve Peitre ja Valentina Viilver.
Kontakt ning lisainfo: sirve.peitre@tamsalu.ee

TOREs käsitletavad teemad:

 • Inimeste erinevused ja sarnasused
 • Väärtused
 • Kuula ja kuule!
 • Kontakti loomine
 • Kõik tunded on olulised
 • Vihaga toimetulek – emotsionaalne tarkus
 • Koolistress
 • Koolirõõm
 • Probleem
 • Konflikt
 • Kiusamiskäitumine
 • Internetiturvalisus
 • Abistamiskäitumine
 • Koostöö
 • Ideedest tegudeni!

Rohkem infot noorteühingu TORE kohta leiad SIIT.