TAMSALU GÜMNAASIUMI ÕPPENÕUKOGUDE PLAAN 2022/2023

27.10.2022

 1. ÕN sekretäri valimine
 2. Arengukava töö
 3. Hindamisjuhendi arutelu
 4. Loovtööde- ja uurimistööde põhimõtete ülevaatus

04.01.2023

 1. Arenguvestluse tingimused käesoleval õppeaastal
 2. ÕK arutelu;
 3. Kodukorra muudatuste arutelu ja kinnitamine

25.04.2023

 1. Õppekava arendamine

09.06.2023

 1. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste põhjal järgmisse klassi üleviimine
 2. Täiendava õppetöö määramine
 3. Klassikursust kordama jätmine
 4. Õpilaste tunnustamine
 5. 9.kl. õpilaste aastahinnete, 12.klassi kooliastmehinnete kokkuvõte
 6. Info õppeperioodi lõppemise kohta – üritused, töötajatega arenguvestlused jms.

20.06.2023

 1. Kokkuvõte täiendava õppetöö tulemustest
 2. 9. kl. lõpueksamite sooritamise tulemused, põhikooli lõpetamine (s.h. kiituskirja või kiitusega lõpetamine) ning lõputunnistuste väljaandmine
 3. 12.klassi lõpetamine, medalid
 4. Õppetöö tulemuste analüüs

30.08.2023

 1. Kooli üldtööplaani analüüs
 2. Uue õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
 3. Klasside lõpetamine
 4. Tunnijaotuskava kinnitamine
 5. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks