TOETAVAD TEENUSED

Õppimise ja koolieluga toimetuleku abistamiseks pakutakse
õpilastele koolis järgmised toetavaid teenused:

  • õpetajate konsultatsioonid väljaspool ainetunde,
  • pikapäevarühmade tunnid 1.- 4. klassini,
  • logopeediline abi (logopeed),
  • psühholoogiline nõustamine (psühholoog),
  • sotsiaalpedagoogiline abi (sotsiaalpedagoog),
  • meditsiiniline abi – koolis töötab medõde.