VASTUVÕTT

autumn_leaves_png3612

Dokumentide vastuvõtt toimub igal aastal juuni keskpaigas ja augustis.
Taotluse vormi saab täita kohapeal paberkandjal või eelnevalt vormistada ja välja printida kooli koduleheküljelt. Dokumente saab esitada ka digitaalselt allkirjastatult.


I KLASS

Tamsalu Gümnaasiumi põhikooliastmesse võetakse õpilasi Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a. määruse nr 43 alusel „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord.”

I klassi astumiseks on vaja esitada taotlus ning kaasa võtta alljärgnevad dokumendid:

1) lapse isikut tõendav dokument;
2) lapsevanema isikut tõendav dokument;
3) väljavõte lapse tervisekaardist (juhul, kui perearst asub väljaspool Tapa valda);
4) lapse koolivalmiduskaart (välja arvatud juhul, kui laps on lõpetanud lasteaia Tamsalus);
5) lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks (kui lapsevanem taotleb lapsele tasuta õpilaspiletit, siis tuleb esitada lapse foto hiljemalt algava õppeaasta 18. augustiks).
6) täiendavad dokumendid, kui sisseastujale on määratud erisused õppekava või õppesisu osas (nt Rajaleidja soovitus eritoe/tõhustatud toe määramiseks, vähendatud õpitulemused või soovitus õppida lihtsustatud õppekava alusel jms).

(Taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks)


X KLASS

10. klassi astumiseks on vaja esitada taotlus ning esitada alljärgnevad dokumendid:

1) põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
2) isikut tõendav dokument*;
3) tervisekaart*;
4) õpilaspiletiks dokumendifoto.

* juhul, kui õpilane ei ole lõpetanud Tamsalu Gümnaasiumi põhikooliastet.

(Taotlus 10. klassi vastuvõtmiseks)


Vastuvõtt teistesse klassidesse

Vastuvõtuks on vaja esitada taotlus ning kaasa võtta alljärgnevad dokumendid:

1) lapse isikut tõendav dokument;
2) lapsevanema isikut tõendav dokument;
3) väljavõte lapse tervisekaardist (juhul, kui perearst asub väljaspool Tapa valda);
4) õpilasraamatu väljavõte;
5) õpilaspiletiks dokumendifoto;
6) täiendavad dokumendid, kui sisseastujale on määratud erisused õppekava või õppesisu osas (nt Rajaleidja soovitus eritoe/tõhustatud toe määramiseks, vähendatud õpitulemused või soovitus õppida lihtsustatud õppekava alusel jms).

(Üldtaotlus kooli vastuvõtmiseks)