LAPSEVANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Lapsevanema kohustus on tagada oma lapsele võimalus koolikohustuse täitmiseks ja
toetada oma last koolikohustuse täitmisel ning tegema selleks koostööd kooliga.

Lähemalt kohustustest
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus:
§ 11. Vanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel;
§ 36 Koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest teavitamine


Lapsevanemal on õigus oma kohustuste täitmiseks saada asjakohast
informatsiooni ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta.

Lähemalt õigustest
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus:
§ 55. Õpilase ja vanema teavitamine


Lapsevanemat toetatakse tema kohustuste täitmisel läbi tugiteenuste ja hariduslike erivajadustega õpilase õppe korraldamise.

Lähemalt toest:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 37-45 – Õpilase arengu toetamine koolis
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § -d 46-54 – Haridusliku erivajadusega õpilase õppekorralduse erisused


Kui vanem ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustusi, on kool ja vallavalitsus kohustatud kasutusele võtma vajalikud meetmed lapse õiguste kaitsmiseks.

Lähemalt meetmetest
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus:
§ 12. Kooli rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks;
§ 13. Valla või linna rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks;
§ 58. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes;
Tamsalu Vallavalitsuse määrus https://www.riigiteataja.ee/akt/431072012001 – Koolikohustuse täitmise tagamiseks rakendatavate meetmete kord Tamsalu vallas.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015015?leiaKehtiv