Hea Tamsalu Gümnaasiumi pere!

12.märtsil lõppes II trimester. Hinded on kokku võetud, tulemused teada. 10% õpilastest õpib hinnetele ainult „5“ ja 17,6% õpilastest õpivad hinnetele „4“ ja „5“ ning15,5% õpilastest ei saanud kohe kõiki kokkuvõtvaid hindeid vähemalt rahuldavaid. Mitte kogu II trimestri ei saanud me õppida tavapärastes tingimustes ning tulemused näitavad, et me võime olla uhked oma tublide tulemuste üle. Selle eest SUUR TÄNU kõikidele õppeprotsessi panustajatele – õpilased, õpetajad, vanemad!

Täpselt aasta on möödas, kui esimest korda sattusime distantsõppe tormi. Miks tormi? Sest nii suure ümberkorraldusega kaasneb tahestahtmata emotsioonide torm, kuna puudusid kogemused ja teadmised kujunenud olukorrast. Oleme harjutanud, õppinud, otsinud erinevaid lahendusi. Tänaseks oleme liitunud GSuite-keskkonnaga. Kõikidele õpilastele ja õpetajatele on loodud kooli veebikontod, millega kõik osalevad õppetöös. Õpetajad on loonud samas keskkonnas veebipõhised klassiruumid, viivad läbi veebitunde. Sellegipoolest on jäänud esmaseks infovahetuse keskkonnaks e-kool. Alates tänasest oleme ka tunniplaani viimas e-kooli. Oluline on e-koolis jälgida nii kodutööde, tunnikirjelduste voogu kui ka vestlusi ja teateid.

Miks kasutada põhiliselt just neid kahte keskkonda? Põhjuseks on turvalisus. Ikka puutume kokku andmete lekkimisega, pahalaste rünnakuga ning vaid turvatud keskkondade kasutamisega saame vähendada interneti ohtusid.

Õpilaste päeva killustatuse vähendamiseks muutsime tunniplaani. Igal päeval saavad õpilased tegeleda 3-4 õppeainega, õpetajate juhendamisel ja iseseisvalt töötatakse läbi etteantud õppematerjal ning püütakse jõuda püstitatud eesmärkide/õpitulemusteni.  Hindamisel kasutame nii numbrilist hindamist kui ka mitteeristavat märkide süsteemi („*“, „A“, „X“, „MA“).

Distantsõppe olukorras on oluline jälgida õpilaste vaimset tervist, toimetulekut iseendaga ja suhtlemist kaaslastega. Klassijuhatajate kaudu saab vahetada infot, kasutada koolipsühholoogi Nelly Randveri (tel 5289993) abi. Kes märkab hädasolijat, annab sellest täiskasvanule esimesel võimalusel teada. Õpilaste vaimset tervist toetavad Lasteabi ja Peaasi veebilehed.

Õppetööd jätkame ka kontaktõppena koolimajas, kuid vaid erandjuhtudel. Kokkuleppel kooli ja kodu vahel kutsume kooli õpilasi, kellele distantsõpe üldse ei sobi. Koolis õppides tuleb tagada kõigil riigis kehtivate nõuete täitmine. Koolis on tagatus koolilõuna.

Distantsõppel raskustesse sattuvatele õpilastele pakume abiõpetajate poolset tuge. Kes seda vähegi vajab, siis palun sellest teada anda klassijuhatajale. Kool koos valla lastekaitsega otsib samuti õppetööst kõrvalejääjaid, et neile kõikvõimalikku abi pakkuda.

Alates detsembrist oleme kodudesse saanud jagada ca 20 arvutit. Lastekaitse Liit saadab meile abina veel 6 sülearvutit ja vajadusel saame veel ka koolist aidata neid peresid, kellel on vaja arvuteid. Palun kindlasti pöörduda kooli poole, kui on vajadus arvuteid laenutada.

Toidupakkidest – klassijuhatajad koguvad andmed, andmete esitamine tähtajaliselt on oluline, sest pakid tellitakse eelneva nädala kolmapäeval. Praegu on kogutud andmed 10.märtsi hommikuse seisuga ning pakid on 10kg ehk siis kaheks nädalaks (15.03 – 26.03). Tellitud toidupakkidele palume järele tulla maskides ja vajalikku distantsi hoides 16.märtsil (õpilastele, kelle perenimi algab A-N) ja 17.märtsil  (õpilastele, kelle perenimi algab O-Y) 14.00 – 18.00. Kui juhtub, et peaks tulema järele ühe pere lastele mõeldud toidupakkidele kahel päeval, siis palume valida ikkagi üks päev. Kuna toidupakke on tellitud 270, siis me ei suuda jagada kõikidele samal päeval ning samal ajal tagada ohutusnõuded. Kes jäid oma soovi edastamisega hiljaks, siis nendele saame toidupakid koostada neljapäevaks (18.03). Järgmine toidupakkide kätte saamine on 30. – 31.märts. Siis eeldame soovijateks kõik seekordsed toidupakkide soovijad ning palume klassijuhatajatele hiljemalt 24.märtsiks teada anda oma soovist saada toidupakki nendel, kes seekord ei soovinud.

Ajal, mil näeme üksteist pigem distantsilt, on oluline hea sõna, märkamine. See ei tule lihtsalt, iseenesest, kuid proovime ja harjutame. Eksime, andestame, õpime ja proovime uuesti. Kindlasti ei taha keegi meelega teha midagi halvasti ja seepärast toetame üksteist veelgi rohkem.

Rahulikku meelt, tervist, reeglitest kinnipidamist!

Aivi Must
Tamsalu Gümnaasiumi direktor