Hea Tamsalu Gümnaasiumi pere!

Viis sisukat, huvitavat ja koostöist aastat olime koos samal arenguteel. Soovin teiega jagada mõnda mulle olulist teemärki sellel teel.

Oleme koos teinud mitmed uuendused: alustasime koolipäeva 8.30, koolis saab liikuda trepironijat vajav õppija,  võtsime kasutusele oma kooli vormi, jõudsime uue hingamiseni õppimisel, valmis kooli staadion, remonditi garaaži. Kui ajad paranevad, siis saame ka vana punase kuuri asemele parkla ja sellega seoses suureneb jalgrattaparkla.

2021. aasta sügisest kuulub Tamsalu Gümnaasiumi juurde ka Vajangu õppekoht. Tänaseks oleme kasvanud ühiseks koolipereks. 

Alates 2021. aasta kevadest on meie põhikooli lõpueksamite tulemused paranenud eesti keeles 12% ja tõusunud paremaks kui olid tulemused pärast 2016. aastat; matemaatikas on tõus olnud 20,5%. Gümnaasiumi lõpueksamite tulemused on küll kõikunud, kuid viimased staabilsed aastad oleme püsinud gümnaasiumide edetabelis kuukümne piiril. 

Ainult viied või neljad-viied tunnistusel on koolis ca 42-43% õpilastest, õppe kvaliteet on stabiilselt 88% – 92% vahel. Kui võrrelda seda protsenti õpilase keskmise hindega, siis on see 4,4. Murelastega oleme aktiivselt tegelenud, kuid kahjuks oleme pidanud õpilasi jätma ka klassikursust kordama, siiski, seda tunduvalt vähem kui enne koroonat. 

Oma töös juhina väärtustan enesemääramise teooriat (motivatsiooniteooriat). Sellest tulenevalt tegutsen koostöiselt nii õpetajate kui õpilastega ja väärtustan autonoomiat, kompetentsust ja seotust.

Viimaste aastate olulisemad koolitused on toetanud õpetajat ennastjuhtiva õppija õpetamisel, tööõnne leidmisel ning aidanud mõista kuidas õpetajana hästi hakkama saada ning õhinaga õpetada. Olen toetanud ise õppimist, ülikoolis tasemehariduse omandamist (õppima on asunud 8 õpetajat, magistrikraadi on saanud/saamas 5 õpetajat). Kindlasti oleks saanud veelgi rohkem ühisüritusi korraldada ja ühiseid arutelusid läbi viia. Õpiringide ellurakendumine on esimesed edukad katsetused läbinud. 

Töötasime edasi 2018. aastal alustatud projektiga Ettevõtlik Kool, hoidsime baastaset, kuid paraku lõpetati see projekt Eesti tasemel. Oleme Euroopa Parlamendi partnerkool, VEPA-kool (neli õpetajat on koolituse läbinud, palju kasutavad tõhusaid VEPA elemente), kasutame klassijuhatajatundides Kiusamisest vabaks tunnikonspekte, iga-aastaselt viime läbi koos KIK-iga loodusreise, Erasmus+ projektid on leidnud rahastust. Suur, ülevalla koole ühendav projekt Terviselabor toimis 2019-2022. 

Meil on olnud ühiseid väljakutseid. Koroona-aastad (2020 – 2021) muutsid kooli harjumuspärast koolikorraldust tundmatuseni, mitte kõigile ei sobinud ise kodust oma õppimist juhtida, samas mõnel õppuril õppeedukus tõusis sellel perioodil. Koroona tõttu saime toimima ühise Google poolt haridusele loodud keskkonna GSuite, mis võimaldab olla ühises inforuumis kogu kooliperel. Meil on …@tamsalukool.ee meili aadressid ja ligipääsud ühistele õpikeskkondadele Classroomis ja/või Drives. 

Olen nautinud koostööd kooli õpilasesindusega ja nende eestvedajatega koolielu arendamisel. Mitmed noorte ideed on ellu rakendunud, mõned ootavad oma aega. Väga uhke olen meie meediaarenduste üle. Tänaseks toimib kooliraadio, stuudio on noorte endi poolt renoveeritud ja ülesseatud, oleme olnud järjepidevad ja taganud, et kooli üritused on võimalik läbi viia hea helikvaliteediga. Valgustuse osas on veel arenguruumi.

Pean oluliseks traditsioonide hoidmist ja jätkamist. 2023. aastal tähistasime pidulikult ja meeleolukalt Tamsalu koolihariduse 160. aastapäeva ning 55. kooli laulu- ja tantsupeo toimumist. Avaldasime tänu Karin Poomile ja Heidi Mägile nimeliste pinkide avamisega, kes olid laulu- ja tantsupeo traditsiooni ellukutsujad ja järjepidevuse hoidjad.

Ma olen tänulik, et olen saanud olla vahva koolipere ja pika ajalooga kooli juht. 

Aitäh koostöö ja toetuse eest õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele ja hoolekogule. 

Aivi Must