Logopeed

Logopeed viib koolis läbi logopeedilise õpiabi rühmade tegevust. Logopeedilise tegevuse eesmärk koolis on toetada lapse arengut õpiprotsessis ja aidata tal saavutada riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.

Logopeed:

  • teeb koostööd aineõpetajate, lapsevanemate ja teiste erialaspetsialistidega eesmärgil leida parimad võimalused lugemis-, kirjutamis- ja kõneraskustega õpilaste õpetamiseks;
  • selgitab õppeaasta lõpus ja järgmise õppeaasta algul välja logopeedilist õpiabi vajavad õpilased I-III kooliastme ulatuses;
  • viib läbi logopeedilise õpiabitunde;
  • annab konsultatsioone õpetajatele, õpilastele, vanematele;
  • teeb ettepanekuid diferentseeritud hindamise vajaduse kohta kõneravi saavatel õpilastel emakeeles ja koostab selle otsuse emakeele õpetajaga.