Lapsevanema kohustused ja õigused

Lapsevanema kohustus on tagada oma lapsele võimalus koolikohustuse täitmiseks ja toetada oma last koolikohustuse täitmisel ning tegema selleks koostööd kooliga.
Lähemalt kohustustest:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 11. Vanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel;

§ 36 Koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest teavitamine

Lapsevanematel on õigus oma kohustuste täitmiseks saada asjakohast informatsiooni ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta.
Lähemalt õigustest:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
§ 55. Õpilase ja vanema teavitamine


Lapsevanemat toetatakse tema kohustuste täitmisel läbi tugiteenuste ja hariduslike erivajadustega õpilase õppe korraldamise.

Lähemalt toest:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 37-45 – Õpilase arengu toetamine koolis
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
§ -d 46-54 – Haridusliku erivajadusega õpilase õppekorralduse erisused


Kui vanem ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustusi, on kool ja vallavalitsus kohustatud kasutusele võtma vajalikud meetmed lapse õiguste kaitsmiseks.
Lähemalt meetmetest:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus: § 12. Kooli rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks; § 13. Valla või linna rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks ; § 58. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes ;
Tamsalu Vallavalitsuse määrus
https://www.riigiteataja.ee/akt/431072012001 – Koolikohustuse täitmise tagamiseks rakendatavate meetmete kord Tamsalu vallas.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015015?leiaKehtiv