VASTUVÕTTautumn_leaves_png3612

I KLASS

Tamsalu Gümnaasiumi põhikooliastmesse võetakse õpilasi Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a. määruse nr 43 alusel
„Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” https://www.riigiteataja.ee/akt/13359746 

I klassi astumiseks on vaja esitada taotlus ning kaasa võtta
alljärgnevad dokumendid:

1) lapse isikut tõendav dokument;
2) lapsevanema isikut tõendav dokument;
3) väljavõte lapse tervisekaardist (juhul, kui perearst asub väljaspool Tapa valda);
4) lapse koolivalmiduskaart (lapsevanema soovil võib esitada lasteaia poolt väljastatud koolivalmiduse kaardi, millest kantseleitöötaja teeb koopia);
5) lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks (kui lapsevanem taotleb lapsele õpilaspiletit, siis tuleb esitada lapse foto hiljemalt algava õppeaasta 18. augustiks).

Taotluse vormi saab täita kohapeal paberkandjal või eelnevalt vormistada ja välja printida kooli koduleheküljelt (taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks).

Dokumentide vastuvõtt algab igal aastal juunikuus.


X KLASS

X klassi astumiseks on vaja esitada taotlus ning
esitada alljärgnevad dokumendid:

1) põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
2) isikut tõendav dokument (juhul, kui õpilane ei ole lõpetanud Tamsalu Gümnaasiumi põhikooliastet);
3) tervisekaart (juhul, kui õpilane ei ole lõpetanud Tamsalu Gümnaasiumi põhikooliastet);
4) õpilaspiletiks dokumendifoto.

Taotluse palume täita lapsevanemal, kuna 10. klassi õppima asuv noor ei ole täisealine.

Dokumentide vastuvõtt toimub igal aastal juuni lõpus ja augustis.