Tamsalu Gümnaasiumi õppetöö ja koolielu korraldus koroonaviiruse leviku tingimustes (16.11 seisuga) 

 

Õppetöö toimub võimalikult tavapäraselt. Kooli eesmärgiks on vältida kooli täielikku distantsõppele viimist. Nakkusohu kasvades oleme valmis õppetöö vormi (osaliseks) muutmiseks. 

 1. Kuidas on koolis haigestumise risk maandatud? 
 • Koolis on kvaliteetne siseõhk ja ventilatsioon. Ventilatsioon on töökorras ja regulaarselt nõuetekohaselt hooldatud. 
 • Kooli sisenetakse hajutatult. Kasutusel peauks ja kaks tagaust. Klassid on jaotatud nii, et sisenemine toimub klassi garderoobile lähimast uksest.
 • Ruume tuulutatakse regulaarselt. 
 • Korraldatud on igapäevane märgkoristus, koristamisel pestakse pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jmt nõuetekohaste pesu-/desovahenditega. 
 • Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastatakse vähemalt kaks korda nädalas. 
 • Igapäevaselt puhastatakse ja desinfitseeritakse tualettruumide sisustus ja pinnad. 
 • Tualettruumid varustatakse piisavas koguses kätepesuvahendi ja paberrätikutega. 
 • Välisuste juures on desovahendid. 
 • Koolimajas on võimalik olla hajutatult, vastavalt graafikule on kaks klassi distantsõppel, üks päev korraga.
 • Võimalusel kantakse maske või visiire
 • Kontaktide vähendamiseks on koolilõuna korraldatud hajutatult. 
 • Kooliürituste korraldamisel kaalutakse nende vajalikkust. 
 • Ilma eelneva kokkuleppeta külalisi üldjuhul koolimajja ei lubata. 
 1. Millised on üldised soovitused õpilastele ja koolitöötajatele?
 • Haige või lähikontaktsena püsi kodus. 
 • Kui sind on nakatumise kahtluse korral suunatud testimisele, siis ei tohi tulla kooli kuni testitulemuse teadasaamiseni.
 • Hoia distantsi. Kanna maski!
 • Aevastades või köhides kata oma suu ja nina pabertaskurätiga nende puudumisel sobib suu ja nina katmiseks varrukas. 
 • Pese tihti ja korralikult käsi. 
 • Väldi nina, silmade ja suu katsumist. 
 • Vaata üle oma reisiplaanid. Tungiv soovitus on mitte reisida kooliajal, kui selleks pole hädavajadust. 
 • Kui sul on vaja nõu ja abi, otsi seda kindlasti. Kaasõpilased, klassijuhataja(d), õpetajad, õpilasnõustaja, kõik teised aitavad hea meelega. Oluline, et sa ei jäta küsimata. 
 • Käitu ohutult ka väljaspool kooli. 
 • Laadi alla mobiilirakendus HOIA. 
 1. Mida peab tegema õpilane või koolitöötaja, kui ta on haige ja/või Covid-19 kahtlusega ja/või tuleb välisreisilt?

Ägedate ülemiste hingamisteede viirusnakkuste sümptomite (köha, nohu, kurguvalu, palavik, seletamatult halb enesetunne, ebatavaline väsimus, lõhna- ja maitsetaju häired) tekkimisel peab jääma kohe koju ning võtma esimesel võimalusel ühendust perearstikeskuse, nõuandeliiniga 1220 või konsulteerida riigiinfoliiniga 1247.

Õpilane või töötaja, kes on ise olnud lähikontaktis* Covid-19 haigestunuga, peab jääma koju eneseisolatsiooni. 

Välisreisilt tulles tuleb jääda eneseisolatsiooni, täpsem ja värskeim info on koondatud Välisministeeriumi veebilehele.


* Lähikontaktiga on tegemist siis, kui inimene: 

 • elab koos Covid -19 haigega; 
 • on olnud vahetus kehalises kontaktis (nt kallistamine, kätlemine) Covid -19 haigega; 
 • on kokku puutunud Covid -19 haige hindamisteede eritisega (nt tema peale on köhitud); 
 • on viibinud Covid -19 haigega ühes ruumis vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel. 

Oluline on teada, et Covid -19 haigega lähikontaktis olnud inimestega omakorda lähikontaktis olnud inimesed ei pea jääma isolatsiooni! 

Kui õpilane puudub tervislikel põhjustel sh Covid-19 kahtluse korral või eneseisolatsioonis viibimise tõttu, siis teavitab õpilase vanem/seaduslik esindaja klassijuhatajat. 

Kodus püsimise ajal osaleb õpilane õppetöös distantsilt. Õpilane naaseb kooli tervenemisel* või eneseisolatsiooni lõppemisel. 

Kui töötaja puudub tervislikel põhjustel sh Covid-19 kahtluse korral või eneseisolatsioonis viibimise tõttu, siis teavitab töötaja kooli direktorit. Kodus püsimise ajal töötab töötaja distantsilt. Töötaja naaseb kooli tervenemisel* või eneseisolatsiooni lõppemisel. 

Kui õpilane / töötaja suunatakse Covid-19 testile ja testi vastus on negatiivne, siis hea enesetunde korral võib naasta kooli. 

* Pärast viirushaiguse põdemist võib esineda mõningal määral jääkköha või -nohu, mille taandumist pole vaja kooli naasmiseks oodata. Oluline on lähtuda enesetundest ja vajadusel perearstilt saadud soovitustest.

 1. Mida peab tegema õpilane või koolitöötaja, kui tal diagnoositakse Covid-19 haigus? Covid -19 haige peab jääma koju. Covid -19 leviku pidurdamise seisukohalt on väga oluline, et … 

… kui õpilasel diagnoositakse Covid-19 haigus, siis teavitab õpilase vanem / seaduslik esindaja kooli direktorit. Kodus püsimise ajal osaleb õpilane õppetöös distantsilt. Õpilane naaseb kooli isolatsiooni lõppemisel ja tervenemisel. 

… kui töötajal diagnoositakse Covid-19 haigus, siis teavitab töötaja kooli direktorit. Kodus püsimise ajal töötab töötaja distantsilt. Töötaja naaseb kooli isolatsiooni lõppemisel ja tervenemisel. 

Kooli direktor teavitab juhtunust kooliperet ning konsulteerides Terviseametiga otsustab, kas ja millised muutused toimuvad õppetöö korralduses. Distantsõppele ülemineku otsus kooskõlastatakse Terviseameti ja koolipidajaga. Direktor jagab infot ja teavitab muudatustest E-koolis ja kooli veebilehel. 

 1. Mis juhtub, kui õpilane või koolitöötaja haigestub koolis viibides?
 • Õpilane või koolitöötaja peab haigestumise korral pöörduma kooli tervisekabinetti, kus kooliõde hindab õpilase või töötaja tervislikku seisundit ja teavitab kooli direktorit või õppealajuhatajat. Õpilase haigestumisest teavitatakse ka vanemat / seaduslikku esindajat, klassijuhatajat ja vajadusel õpetajaid. Kooliõe puudumisel pöördub õpilane direktori või õppealajuhataja poole.
 • Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades selleks kooliõe kabinetti. Haigestunule antakse kirurgiline mask ja korraldatakse koju minemine. 
 • Haigestunud õpilane või töötaja naaseb kooli tervenemisel. 
 1. Kuidas märgib/kinnitab klassijuhataja õpilase puudumise põhjust?

Kui vanem teavitab, et … 

 • õpilane on haige ja õpib kodus – klassijuhataja märgib  puudumise põhjuseks “distantsõppel” 
 • õpilane on Covid-19 kahtlusega ja õpib kodus – “distantsõppel” 
 • õpilane on eneseisolatsioonis ja õpib kodus – “distantsõppel” 
 • õpilane läheb arsti juurde ja õpib kodus – “distantsõppel” 
 • õpilane on nii haige, et kodus õppida ei saa – “haige” 
 • õpilane laps on nii haige, et läheb arsti juurde ja kodus õppida ei saa – „haige” 

Kui muude põhjuste korral otsest distantsõpet ei toimu, siis puudumine ei vabasta õpilast õppetunnis taotletavate õpitulemuste saavutamise kohustusest. 

 1. Mida tähendab distantsilt õppimine?

See tähendab, et õpilane püsib kodus ja tegeleb õppetööga. Tundides osaletakse tunniplaani järgi, mis tähendab, et tundide toimumise ajal on õpilasel kohustus viibida internetiga ühendatud seadme juures ning täita selleks päevaks ettenähtud õppeülesanded samal päeval, kui õpetaja pole öelnud teisiti. 

 • Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilaseni E-kooli vahendusel nii kodutööna kui ka tunni sissekandena. 
 • Kui õpetaja on saatnud veebitunni info, siis tuleb selles osaleda. Tähtajaks esitamata õppeülesandeid fikseerib õpetaja E-koolis märkega “X”. 
 • Küsimuste korral võtab õpilane koheselt E-kooli või muu kokkulepitud infokanali kaudu aineõpetajaga ühendust.

Kellel pole digiseadme puudumise tõttu võimalik kodus ülesandeid lahendada, annab sellest klassijuhatajale teada. Kool otsib võimalusi, et pakkuda distantsõppe perioodiks laua- või sülearvuteid. 

 • Kellel puudub ligipääs internetiühendusele või kellel on see piiratud mahus, annab sellest teada oma klassijuhatajale. 
 • Kui õpilasel pole mõjuvatel (nt tervislik seisund, mis ei võimalda õppimist) põhjustel võimalik distantsilt õppida, siis vanem / seaduslik esindaja teavitab klassijuhatajat. 
 • Distantsilt õppimise korral ei osale õpilane ka kooli, linna ja mujal tegutsevates huviringides.
 1. Mida tähendab distantsilt töötamine?

See tähendab, et töötaja püsib kodus ja teeb tööd vastavalt ametijuhendile. Õpetaja viib tunde läbi tunniplaani alusel, korraldab konsultatsioone ja osaleb koosolekutel päevakava järgi. Teised töötajad lepivad kaugtöö täpsema korralduse kokku direktoriga. Kui töötajal pole mõjuvatel (nt tervislik seisund, mis ei võimalda töötamist) põhjustel võimalik distantsilt töötada, siis ta teavitab direktorit, kes korraldab tema tööülesanded ümber. 

 1. Kelle käest saab lisainfot ja -tuge?

Konkreetse õppeainega seotud küsimustele vastab õpetaja. Kõik muud küsimused tuleb esitada kooli direktorile, kes vajaduse korral suunab küsimuse teisele koolitöötajale. Olulisemad kontaktid: direktor Aivi Must (323 0546, direktor@tamsalukool.ee), õppealajuhataja Anneli Eesmaa (323 0337, anneli.eesmaa@tamsalukool.ee) klassijuhatajad (vaata kontakte siit).

__

Juhendi koostamisel on aluseks VV määrused, Tapa vallavalituse korraldus ja Võru Gümnaasiumi vastav juhend.