Põhikooli lõpueksamid

2016/2017. õppeaasta ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad leiad SA Innove http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid   või Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016015

eesti keel (kirjalik) 01.06.2017
matemaatika (kirjalik) 07.06.2017
valikeksam 13.06.2017