algõpetus – Elle Nurmsalu

eesti keel ja kirjandus – Mare Viks

matemaatika – Maria Savina

võõrkeel – Anne Kraubner

ajalugu, ühiskonnaõpetus – Maie Nõmmik

loodusained – Anneli Tell

muusika – Heidi Mägi

kehaline kasvatus – Liivi Rünk

kunst ja käsitöö – Tiina Hein