Ringi nimetus Juhendaja Osalejad Töötamise aeg
 

1. Õpioskuste arendamine
Õpitakse info leidmiseks kasutama Internetti ja teatmeteoseid,
valmistutakse maakondlikuks 3. klasside õpioskuste olümpiaadiks.


K. Urm,
M. Uudeküll
3. klassid T 6. tund
2. Õpioskuste arendamine
Õpioskuste arendamine – etteantud küsimustele ja
probleemülesannetele vastuste leidmine raamatutest või Internetist.
Valmistumine maakondlikuks 5. klasside olümpiaadiks.


M. Nahkur 5. klass R 5. tund
3. Poistekoor
Vaba tooni tekitamine, ühehäälne laulmine, häälekujunduslik töö,
esinemine kooli üritustel.


K. Raudla 2.-4. klass T 6. tund
4. Viisikoor
Häälekujunduslik töö, mudellaulud, rahvalaulud. Pingevaba hingamine,
loomulik toonitekitamine, esinemine kooli üritustel.


K. Raudla 1. klassid T, K 5. tund
5. Mudilaskoor
Häälekujunduslik töö, mitmehäälsus. Valmistutakse osalemiseks
kontsertidel Kallastel ja Mazsalacas, koolinoorte laulupeol,
Tamsalu laulupeol ja erinevatel üritustel koolis.


K. Raudla 2.-4. klass E 6, 7. tund
N 6. tund
6. Lastekoor
Õpitakse mitmehäälseid laule. Valmistutakse osalemiseks
kontsertidel Kallastel ja Mazsalacas, koolinoorte laulupeol,
Tamsalu laulupeol ja erinevatel üritustel koolis.


H. Mägi 5.-10. klass E 7., 8. tund
7. Poistekoor
Õpitakse mitmehäälseid laule. Valmistutakse osalemiseks
kontsertidel Kallastel ja Mazsalacas, koolinoorte laulupeol,
Tamsalu laulupeol ja erinevatel üritustel koolis.


H. Mägi 3.-7. klass K 7., 8. tund
8. Kellade ansambel
Mägitakse erinevate kelladega, esinetakse koolis ja väljaspool kooli.


H. Mägi 7. klassid T 8. tund
9. Inglise keel
Arendatakse inglise keele oskust, laiendatakse sõnavara.
Lugemine, kuulamine, dramatiseeringud, loomingulised
ülesanded tekstide põhjal.


A. Kraubner 5. klass T 8. tund
10. Inglise keel
Arendatakse inglise keele oskust, valmistutakse kooli ja
maakonna aineolümpiaadiks ning põhikooli lõpueksamiks.
Töötatakse erinevate lihtsustatud lugemismaterjalidega ning
National Geographic videotega. Lugemine, kuulamine,
dramatiseeringud, loomingulised ülesanded tekstide põhjal.


A. Kraubner 9. klass N 9. tund
11. Inglise keel
Arendatakse inglise keele oskust, valmistutakse kooli ja maakonna aineolümpiaadiks.Üldteadmiste laiendamine nii võõrkeele kui kultuuridevaheliste seoste valdkonnas. Erinevatel teemadel keskenduv arutelu ja osaoskusi arendavad tegevused (näit. paaris- ja rühmatöö, projektitöö jne).


A. Kraubner 10. klass E 9. tund
12. Inglise keel
Arendatakse inglise keele oskust, valmistutakse kooli ja maakonna aineolümpiaadiks. Üldteadmiste laiendamine nii võõrkeele kui
kultuuridevaheliste seoste valdkonnas. Erinevatel teemadel keskenduv
arutelu ja osaoskusi arendavad tegevused (näit paaris- ja rühmatöö,
projektitöö jne)


A. Kraubner 11. klass K 9. tund
13. Inglise keel
Arendatakse inglise keele oskust, valmistutakse kooli ja maakonna aineolümpiaadiks ning riigieksamiks.
Üldteadmiste laiendamine nii võõrkeele kui Kultuuridevaheliste
seoste valdkonnas. Erinevatel teemadel keskenduv arutelu ja
osaoskusi arendavad tegevused (näit paaris- ja rühmatöö, projektitöö jne)


A. Kraubner 12. klass R 6. tund
14. Inglise keel
Arendatakse inglise keele oskust, valmistutakse ainekonkurssideks.
Ingliskeelse sõnavara laiendamine läbi mängude, filmide ja harjutuste.


M. Kümnik 4.a klass E 6. tund
15. Kunstiring
Joonistatakse, maalitakse, tehakse keraamikat ja klaasimaali.
Osaletakse konkurssidel ja olümpiaadil, koostatakse loovtöid.


T. Hein 5.-11. klass E 8., 9.tund
R 6., 7.tund
16. Kunstiring
Kunstiringi mõte on näidata, kuidas autor asju näeb.
Tutvustatakse mitmesuguseid kunstniku töövahendeid.
Arendatakse loovust, arvestatakse isikupäraga. Töid tehakse
värvide segamisest, perspektiivi kasutamisest, vormide vaatlemisest
kuni valguse ja varjuga tegelemiseni välja. Valminud töid eksponeeritakse stendidel, näitusel, osaletakse erinevatel konkurssidel.


M. Jeeser 3.-4. klass T 7., 8. tund
17. Kunstiring
Käeliste oskuste arendamine läbi joonistamise ja maalimise,
kunstivõistlustel osalemine.


M. Uudeküll 1.-2. klass K 6., 7. tund
18. Joonistusring
Inimportreede joonistamine pliiatsiga.


M. Kümnik 2.-7. klass R 5. tund
19. Puidutöö
Käeliste oskuste arendamine, soovitud esemete ja kooli lõpetamiseks nõutavate praktiliste tööde valmistamine, osalemine näitusel.


R. Ringinen Osalejad 7.-11. klass
20. Eesti keele ja kirjanduse ring
Arendatakse suulist ja kirjalikku väljendusoskust, õigekirja, loovust ning loogilist mõtlemist. Valmistume eesti keele ja kirjanduse olümpiaadiks. Teeme erinevaid keele- ja kirjandusülesandeid, mängime erinevaid lauamänge.


M. Viks 6. klass T 8. tund
 21. Eesti keele ja kirjanduse ring
Arendatakse suulist ja kirjalikku väljendusoskust, õigekirja,
loovust ning loogilist mõtlemist. Valmistume eesti keele ja kirjanduse olümpiaadiks.
Teeme erinevaid keele- ja kirjandusülesandeid, mängime
erinevaid lauamänge.


 M. Viks  8.-9. klass  N 8. tund
 22. Eesti keele ja kirjanduse ring
Arendatakse suulist ja kirjalikku väljendusoskust, õigekirja,
loovust ning loogilist mõtlemist. Valmistume eesti keele ja
kirjanduse olümpiaadiks. Teeme erinevaid keele- ja
kirjandusülesandeid, mängime erinevaid lauamänge.


 M. Viks  7. klass  K 8. tund
 23. Väikekannel algajad
Õpetatakse mängutehnikaid, akordisaadet, noppimistehnikat,
segatehnikat. Õpilased saavad teada, kuidas kandlel lugusid saata.
Õpitakse mitmeid pillilugusid. Peamiselt toimub õppimine kuulmise
ja jäljendamise järgi. Esinetakse kooli üritustel.


 S. Luik  1. klass  E 5. tund
 24. Kandlekoor
Kandlekoori kuuluvad rahvakandle ja väikekandle edasijõudjad.
Eesmärgiks koos musitseerimine, kontserdikava ettevalmistamine ning
lavalise käitumisega tutvumine. Avalikud esinemised väljaspool kooli ja ettevalmistus üldlaulu- ja tantsupeole


 S. Luik  2.-5. klass  R 6. tund
25. Rahvakannel
Nootide tundmine, noodi pikkused, dünaamika pillilugude õppimisel. Pärimuslugude mängimine noodi järgi. Esinemised koolis ja väljaspool kooli.
Huvi kasvatamine rahvamuusika vastu. Osalemine rahvamuusikapeol Tallinnas.


 S. Luik  4.-5. klass  R 6.tund
 26. Väikekannel 2 – 3.klass
Edasijõudjatele õpetatakse nooditundmist. Pillilugude õppimise kaudu
antakse teadmisi pärimuskultuuri hoidmisest ja edasikandmisest.
Õpitakse lisaks laulumänge ja tantse. Esinemine üritustel koolis ja
väljaspool kooli.


 S. Luik  2.-3. klass  T 6. tund
K 6. tund
N 5. tund
 27. Akordion
Pilli tutvustamine. Mängutehnika. Noodi tundmine. Lihtsad pilliviisid.


 S. Luik  4. klass  T 6.tund
 28. Rahvatants
Etnilise kultuuri ja eesti tantsu tutvustamine ja selle õppimine, valmistumine esinemiseks kooli üritustel.


 K. Urm  1.-2. klass  N 6. tund
 29. Rahvatants
Etnilise kultuuri ja eesti
tantsu tutvustamine ja selle õppimine. Valmistumine esinemisteks koolis ning osalemiseks koolinoorte tantsupeol.


 K. Urm  3.-4. klass  E 6., 7. tund
 30. Linnuring
Õpitakse tundma Eestis pesitsevaid linde välimuse ja hääle järgi, valmis-tutakse maakonna linnuviktoriiniks.


 M. Talja  5.-6. klass  T 7. tund
 31. 2. klassi nuputa
Matemaatiliste nuputamis- ja loogikaülesannete lahendamine.


 T. Kaldaru  2. klass  T 6. tund
 32. Bioloogia õpikoda
TÜ Teaduskooli poolt läbi viidavad töötoad loodusainete süvendatud
õpetamiseks, milles on rõhk praktilistel töödel. Käsitletavad teemad
on taimed, loomad, inimese füsioloogia, toitumine, mikrobioloogia, molekulaarbioloogia, keskkond.


 TÜ Teaduskool
A.Tell
 9.-11. klass  T üks kord kuus
 33. Robootika


 V. Taraste  5.-9. kl  K 7.8 tund
K 9.10.tund
 34. Robootika
Wedo 2.0 abil robotite ehitamine ning programmeerimine


 K. Urm  3.a klass  T 7.tund
 35. Robootika
Wedo 2.0 abil robotite ehitamine ning programeerimine


 M. Uudeküll  3.b klass  R 6.tund
 36. Kergejõustik
Võimaldadakse õpilastele liikumist, õpetatakse kergejõustikualade tehnikaid, valmistutakse võistlustel osale-miseks, arendatakse vastupidavust.


 A. Põllu  1.-4. klass  K, N 15.45
 37. Kergejõustik
Arendatakse õpilaste kehalisi võimeid, täiendatakse kergejõustikualade tehnikaid, valmistutakse võistlustel osalemiseks.


 A. Põllu  5.-11. klass K, N 16.30
 38. Jalgpall
Arendatakse füüsilisi võimeid, koordinatsiooni, meeskonnatöö oskusi, valmistutakse võistlusteks.


 A. Peek  1.-9. klass  N, R
 39. Jalgpall
Võimaldatakse liikumist, arendatakse koosmängu oskusi, õpitakse jalgpalli algtõdesid.


 T. Eilo  1.-2. klass  N 16.00, L 13.00