Logopeed

Logopeed2018-09-07T06:16:52+00:00

ANU VELDRE
logopeed

Telefon: 5193 9599

e-post: anu.veldre@tamsalu.ee

Logopeedi kabinet asub algklasside majaosas.

Logopeed

Logopeed viib koolis läbi logopeedilise õpiabi rühmade tegevust. Logopeedilise tegevuse eesmärk koolis on toetada lapse arengut õpiprotsessis ja aidata tal saavutada riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.

Logopeed:

  • teeb koostööd aineõpetajate, lapsevanemate ja teiste erialaspetsialistidega eesmärgil leida parimad võimalused lugemis-, kirjutamis- ja kõneraskustega õpilaste õpetamiseks;
  • selgitab õppeaasta lõpus ja järgmise õppeaasta algul välja logopeedilist õpiabi vajavad õpilased I-III kooliastme ulatuses;
  • viib läbi logopeedilise õpiabitunde;
  • annab konsultatsioone õpetajatele, õpilastele, vanematele;
  • teeb ettepanekuid diferentseeritud hindamise vajaduse kohta kõneravi saavatel õpilastel emakeeles ja koostab selle otsuse emakeele õpetajaga.